Đăng ký tham gia

Doanh nghiệp tham gia không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi đăng ký, tham gia các buổi hội thảo, đào tạo và tư vấn một-kèm-một.
Các khoản chi phí phát sinh, bao gồm các chi phí di chuyển, ăn ở trong suốt thời gian tham gia chương trình do doanh nghiệp/người tham gia tự chi trả.

Thông tin liên lạc

Thông tin Doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm

Vui lòng đính kèm bất kỳ hồ sơ đăng ký bổ sung nào mà bạn thấy cần thiết